Skip to content

Om panelet

2030-panelet blev nedsat af Folketingets 2030-netværk i juni 2017 og består på nuværende tidspunkt af 21 medlemmer. Det er et tværsektorielt ekspertpanel, der har til formål at understøtte og inspirere 2030-netværkets politiske arbejde og fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i samarbejde med politikerne. Derudover bidrager panelet til at skabe større viden og debat om FN’s verdensmål og bæredygtig udvikling.

Alle medlemmerne i panelet er udvalgt som repræsentanter for væsentlige aktører i det danske samfund eller i kraft af deres personlige kapacitet og viden om implementering af FN’s verdensmål. Medlemmerne vælges for en toårig periode og har efterfølgende mulighed for at opnå genvalg. Formand for panelet er Sara Krüger Falk, Direktør i Global Compact Network og næstformand er Simon Kjær Hansen, Leder i Crown Princes Mary Center.

2030-Panelet har myndighed til at tage selvstændige initiativer og er ikke underlagt politisk instruktion fra 2030-netværket. Sekretariatsfunktionen for 2030-panelet varetages af Tænketanken Mandag Morgen, der bistår med at facilitere møder og arrangementer, koordinere panelets deltagelse i events, understøtte panelets arbejdsgrupper og aktiviteter, videndeling mv.

Panelets arbejde

2030-panelets arbejde er langsigtet, holistisk og målrettet at opnå verdensmålene inden 2030. Arbejdet foregår både fælles i panelet, i samarbejde med 2030-netværket og i tværsektorielle arbejdsgrupper. Panelet holder flere årlige møder, hvor det diskuteres og besluttes, hvilke initiativer, der er nødvendige for at opnå Verdensmålene, samt hvordan panelets ressourcer prioriteres bedst. Panelets arbejder er centreret om tre typer af indsatser; Viden og MonitoreringDebat og Handling.

Viden og monitorering

Panelet fokuserer på at tilvejebringe og formidle viden om Verdensmålene og arbejdet med dem og derved øge kendskabet til verdensmålene i Folketinget og i offentligheden. Panelet understøtter desuden monitoreringen af fremdriften i implementeringen. Derudover afholdes der løbende møder med 2030-netværket om specifikke emner, hvor panelet inspirerer og bidrager til netværkets arbejde.

Indsatsområdet Viden og Monitorering har udmøntet sig i verdens første åbne, nationale verdensmålsmålingsprojekt: Vores Mål-projekt. Det er lavet i samarbejde med Danmarks Statistik og havde til formål at udvikle en række indikatorer, der supplerer de eksisterende, globale indikatorer med henblik på at give et retvisende billede af, hvordan arbejdet mod verdensmålene går i Danmark. Derudover bidrager panelet med årlige rapporter om verdensmålene, der giver en status på verdensmålene i en dansk kontekst.

Debat

Panelet bidrager og kvalificerer også den parlamentariske og offentlige debat vedrørende verdensmålene. Panelet bidrager med fagligt funderede indlæg med perspektiveringer fra forskellige faglige udsigtspunkter og sektorer. Panelet udarbejder bl.a. faglige debatindlæg med bredt forankrede perspektiver på aktuelle problematikker og tendenser i samfundet.

Derudover arbejder panelet med at arrangere debatskabende events, hvor 2030-panelet, foruden selv at deltage og formidle viden, har fokus på at invitere relevante aktører med interessante perspektiver på verdensmålene til at medvirke. Panelets arrangerede aktiviteter finder blandt andet sted ved 2030-panelets årlige statuskonference, til Verdensmålsugen og på Folkemødet.

Handling

Panelet fokuserer ligeledes på at inspirere og stimulere beslutningstagere og andre relevante aktører til at handle på og forankre indsatser, der kan medvirke til at opnå verdensmålene. Panelet arbejder i tematiske, tværsektorielle arbejdsgrupper med at implementere og forankre viden om 2030-dagsordenen i væsentlige sektorer i det danske samfund – f.eks. i uddannelsessektoren.

Det kommer blandt andet til udtryk gennem panelets anbefalinger til relevant lovgivning og initiativer. Dette arbejde har blandt andet udmøntet sig i 2030-panelets anbefalinger til regeringens handlingsplan (2020) og Build Back Better – Anbefalinger til Danmarks Politiske Beslutningstagere (2020) og høringssvar til Handlingsplanen (2020).

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Verdensmålene kan kun opnås med stærke partnerskaber og samarbejde. Der er ikke ét land, én regering eller én sektor, der kan opnå dem alene. For at vi kan komme i mål med verdensmålene, kræver det, at vi samarbejder på nye måder, og laver nye alliancer og partnerskaber på tværs af grænser, som fornyer og udfordrer de arbejdsfællesskaber, vi allesammen indgår i. 2030-netværket og 2030-panelet er unikke eksempler på tværpolitiske og tværsektorielle partnerskaber, der samler et bredt spektrum af interesser med forskellige udgangspunkter og politiske ståsteder om en fælles dagsorden.

– Sara Krüger Falk, formand for 2030-panelet i bogen “Det Bæredygtige Danmark: Med Verdensmålene mod 2030” af Steen Hildebrandt, 2023

Hvad er 2030-netværket?

Formålet med 2030-netværket er at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen af målene i Danmark. Netværket består af folketingsmedlemmer og samtlige folketingsmedlemmer i Danmark har mulighed for at blive en del af netværket.

I netværket samarbejdes der dermed tværpolitisk med henblik på implementeringen af FN’s Verdensmål, samt at skabe et forum for bred og inkluderende debat om verdensmålene. I den sammenhæng har det været vigtigt at skabe en platform for samarbejde med eksempelvis civilsamfundet, erhvervslivet og andre relevante aktører. Det er med udgangspunkt heri, at 2030-netværket har valgt at etablere 2030-panelet.

Back To Top