Skip to content

Etisk Handel Danmark: 6 skridt kan hjælpe virksomheder til mere bæredygtig produktion

Etisk Handel Danmark: 6 skridt kan hjælpe virksomheder til mere bæredygtig produktion 

Etisk Handel Danmark understøtter ansvarlig produktion og bæredygtige værdikæder hos danske virksomheder og organisationer gennem alliancer og praksisnære guides. Læs interviewet med direktør Nanna Callisen Bang. 

I 2024 har 2030-panelet især fokus på Mål 12, hvor Danmark i særlig grad halter bagud. Hvorfor mener du, at Mål 12 er vigtigt at sætte på dagsordenen?

Vi er nødt til at forholde os til den øgede globale ulighed, samt de alvorligt overskredne planetære grænser på klima, natur og biodiversitet globalt. Og at vores egen velstand i Danmark og EU trækker høje veksler på det globale syds ressourcer, hvad enten det er sociale, natur eller klimamæssige input til vores produkter, adfærd og livsstile. Der venter en stor opgave med dels at understøtte en mere bæredygtig økonomisk vækst og udvikling i det globale syd, hvis disse lande skal udmønte deres fulde potentiale og nå de nationale mål de har sat sig på økonomi, udvikling og klima, dels at omstille vores eget forbrug i Danmark og EU. Mere end nogensinde lever vi – som en lille åben økonomi – i en tid, hvor vores egne nationale interesser er afhængige af grænseoverskridende effekter udenfor vores egen kontrol, og hvor nytten af et stærkt dansk engagement som grønt foregangsland vil være stort.

Hvordan arbejder Etisk Handel Danmark med mål 12? 

Etisk Handel Danmark er en medlemsorganisation for private og offentlige aktører, der producerer og handler med varer, eller er engageret i retfærdig, grøn omstilling og udvikling globalt. Vi arbejder med etisk handel og udvikling af mere ansvarlig virksomhedsadfærd. Vi har især fokus på at opbygge viden og kompetencer inden for due diligence for menneskerettigheder, klima og miljø og globale værdikæder; ansvarlige indkøb; leverandørsamarbejde, stakeholder engagement og samarbejde på tværs af offentlige og private aktører. Verdensmålene sætter en stærk ramme for omstillingen af vores ressourceforbrug og handel med helt konkrete udfordringer, som vi – på tværs af organisationer, offentlige institutioner og virksomheder – skal arbejde sammen om at løse.

Af konkrete eksempler på vores arbejde med Mål 12 kan nævnes: 

Den danske alliance for ansvarlig kaffe 

Den danske alliance for ansvarlig kaffe, der samler offentlige og private aktører i samarbejde om en mere ansvarlig produktion af kaffe. Fokus her er på biodiversitet, cirkularitet og arbejdstagerrettigheder. Alliancen står for godt 50% af den importerede kaffe til danskerne – fra supermarkedet til kontorkaffen. Alliancer er udviklet som en del af vores partnerskab med Udenrigsministeriet, en lang række danske virksomheder og organisationer. Se her: https://etiskhandel.dk/aktiviteter/alliancer/dansk-alliance-for-baeredygtig-kaffe/

 

Praksisorienteret guide til arbejdet med menneskerettigheder, klima, og miljø i globale værdikæder

Guiden er udviklet for at styrke arbejdet med ansvarlig produktion, klima og menneskerettigheder i globale værdikæder. Guiden er målrettet virksomheder og organisationers arbejde med ansvarlig virksomhedsadfærd, herunder produktion, og rummer en lang række cases og guides til hvordan virksomheder og organisationer kan tage ansvar for en mere ansvarlig produktion.

https://www.de6skridt.dk/

 

Hvad er der kommet ud af jeres indsats?

Vi arbejder med ændring af systemer og praksis, som fx indkøbspolitik, leverandørsamarbejde og stakeholder engagement. Resultaterne viser sig dels ved øget viden og kompetencer hos samarbejdspartnerne, dels ved mere ansvarlig produktion og varer. Vi bidrager også med anbefalinger til policy og strateginiveau, der fremmer ansvarlig handel og produktion.

Siden 2021 er der etableret fire nationale missionsdrevne alliancer, der samler flere end 100 producenter, indkøbere, civilsamfundsorganisationer og ministerier om ansvarlig og afskovningsfri import af hhv. soja, palmeolie og kaffe, samt bæredygtigt fiskeri og akvakultur. Landbrugsafgrøderne har direkte indvirkning på Verdensmål 15, mens fisk og akvakultur har på Verdensmål 14, og alle Alliancerne bidrager også til Verdensmål 8, 12 og 13.

Gennem strategisk samarbejde med anerkendte danske og internationale aktører, fx IDH, Solidaridad, Institut for Menneskerettigheder, UNGC, NCP Danmark, OECD Centre for Responsible Business Conduct , ETI UK, Norge og Sverige sikrer Etisk Handel Danmark synergier og udbredelse af viden om ansvarlig handel på tværs af offentlige og private aktører.

 

Hvad har været de største udfordringer? 

At vores fælles klode er i ubalance, står i disse år tydeligere frem end nogensinde før. Klimaforandringerne er rykket tættere på, og naturkriser, krige og geopolitiske spændinger skaber ulighed, fattigdom og usikkerhed, der påvirker os alle. Verden kalder i den grad på accelereret handling der understøtter en mere bæredygtig udvikling, som defineret i FN’s Verdensmål. Samtidig oplever vi, at mange virksomheder og organisationer står i et massivt krydspres af inflation, usikre forsyningskæder, ny bæredygtighedsregulering og rekrutteringsudfordringer, forhold som kan trække i retning af fokus på kernedrift og efterlade færre ressourcer og mindre båndbredde til udvikling og investeringer i bæredygtig forretningsudvikling. Der er behov for styrket offentligt og privat samarbejde om at få omstillingen på i gear, og understøtte handling med rammevilkår, finansiering, kompetenceudvikling, samarbejde og videndeling.

 

Hvordan kommer Etisk Handel Danmark fremadrettet til at arbejde med Mål 12? 

Et par nedslag er: 

De fire alliancer – se https://etiskhandel.dk/aktiviteter/alliancer/

Verdens Bedste indkøber: https://etiskhandel.dk/verdens-bedste-indkoeber/

Træning i ansvarlig virksomhedsadfærd med fokus på ESG, CSRD, CSDDD, ansvarligt indkøb og leverandørsamarbejde

 

Vi fortsætter generelt arbejder med; 

Viden. Opbygning af praksisnær viden og konkrete kompetencer inden for etisk handel og ansvarlig virksomhedsadfærd

Lovgivning. Forberedelse på, hvordan man lever op til kommende lovgivning om bæredygtighed og samfundsansvar

Risikohåndtering. Synliggørelse af risici og forebyggelse af negativ påvirkning af mennesker, miljø og klima i værdikæden

Impact. Etablering af mere robuste og ansvarlige globale værdikæder, der bidrager til økonomisk og bæredygtig udvikling i tråd med verdensmålene

Stakeholder samarbejde. Faciliteret stakeholder-dialog og konkret samarbejde på tværs af værdikæder, sektorer, brancher og lande

Partnerskaber Brobygning til partnerskaber mellem virksomheder og civilsamfundsorganisationer og mellem offentlige og private aktører.

Engagement. Bidrag til at nuancere debatten og øge ambitionerne i samfundet, i forhold til vigtigheden af ansvarlig, global handel for bæredygtig udvikling

 

 

 

Back To Top