Skip to content

2030-panelet søger nyt sekretariat til betjening

Tilbudsbeskrivelse for nyt sekretariat til betjening af 2030-panelet

Hent tilbudsbeskrivelsen som PDF her.

 

Opgavens baggrund 

2030-panelet blev etableret af Folketingets 2030-netværk i juni 2017. 2030-panelet er et tværpolitisk fagligt netværk, der har til formål at understøtte 2030-netværkets politiske arbejde og fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i samarbejde med politikerne.

Globalt Fokus har siden 2030-panelets opstart varetaget opgaven som sekretariat for panelet. Globalt Fokus og 2030-panelet har i forbindelse med aftalens ophør aftalt, at der pr. 30. juni 2023 skal være indgået en aftale om en ny organisation, som sekretariatsbetjener panelet til erstatning for Globalt Fokus. Det nye sekretariat skal påbegynde arbejdet med sekretariatsbetjening af 2030-panelet pr. 1. juli 2023. På den baggrund har 2030-panelet igangsat arbejdet med at udvælge et nyt sekretariat.

En aftale om sekretariatsbetjening for 2030-panelet vil gælde frem til udgangen af 2024 med mulighed for forlængelse. 2030-panelets nuværende bevilling udløber i udgangen af 2024, og evt. videre sekretariatsbetjening forudsætter en fornyet bevilling. 

2030-panelet søger 

 • Der søges en organisation, som har erfaring med at forvalte statslige midler, holde styr på regler og rammer og aflægge regnskab til statslige bevillingsydere.
 • Det vil være hensigtsmæssigt, at organisationen har faglig indsigt i arbejdet med verdensmål og ser synergier med 2030-panelets arbejde, men dette er ikke et krav. 
 • Sekretariatsbetjeningen skal være neutral og varetage hele 2030-panelets interesser. Organisationen som varetager sekretariatsbetjeningen kan derfor ikke være repræsenteret i 2030-panelet, og hvis lederen eller en anden medarbejder fra den organisation, der kommer til at varetage rollen, allerede sidder i 2030-panelet, vil vedkommende skulle udtræde af panelet. Lederen af organisationen, der varetager sekretariatsbetjeningen vil dog kunne deltage i alle panelmøder med observatørstatus for at kunne varetage god ledelse af sekretariatet.  
 • Der skal være ledelses- og bemandingskapacitet i organisationen til at sikre, at sekretariatet kan løfte alle aspekter af de opgaver, som efterspørges (jf. opgavebeskrivelse nedenfor). 

Opgavebeskrivelse 

2030-panelet har præciseret opgaven, som skal løses som en del af sekretariatsbetjeningen, på følgende vis: 

Sekretariatsbetjening af 2030-panel og panelets formandskabet, herunder: koordinering, planlægning, opfølgning, indkaldelser, referater, notater mv. i forbindelse med panelets møder. Planlægning af panelets arbejde i løbet af året med fx årshjul, handleplaner, rapportering, dokumenthåndtering og løbende monitorering samt besvarelse af generelle henvendelser.  

Administrativ og økonomisk ledelse, herunder: økonomistyring, budgettering, budgetopfølgning, økonomirapportering og sikring af regeloverholdelse ift. at det er en statslig bevilling. Kontakt og afrapportering til Finansministeriet.

Styring af projekter og tilbagevendende aktiviteter, herunder: samarbejde med Folketingets 2030-netværk, planlægning og afvikling af årlig statuskonference i Folketinget, udarbejdelsen af den årlige statusrapport. Koordinering og sekretariatsbetjening af arbejdsgrupper (herunder nomineringskomitéen, Folkemødearbejdsgruppen, arbejdsgruppen vedr. Verdensmålsugen). Panelets deltagelse i events (Folkemødet og Verdensmålsugen, inkl. koordinering med eksterne aktører, planlægning, indhold, afvikling mm).

Kommunikationsopgaver, herunder: vedligeholdelse og løbende opdatering af hjemmeside, opslag på panelets sociale medier, herunder bistand til og synlighed på SoMe, udarbejdelse af indlæg mv. 

Ledelse af sekretariatets medarbejdere, herunder: sparring om prioritering af tid og kvalitetssikring af leverancer. Styring af strategiske opgaver.   

Forventet kompetencebehov 

Opgaverne forventes at kunne varetages af følgende medarbejderkompetencer: 

 • En fagligt dygtig medarbejder til sekretariatsbetjening og styring af projekter og tilbagevendende leverancer. Vi forestiller os, at opgaven kan løses af en medarbejder på 30-37 timer om ugen, evt. fordelt på flere medarbejdere og med backup muligheder ved sygdom mv. 
 • En erfaren regnskabs-/økonomifunktion, der er vant til at levere økonomistyring af tilsvarende offentlige bevillinger. Vi forestiller os, at opgaven kan løses med i gennemsnit 5-7 timer om måneden. 
 • Ledelsestid fra en leder med erfaring i sekretariatsbetjening. Vi forestiller os, at opgaven kan løses med 15-20 timer om måneden. 
 • Ad hoc bistand fra en eller flere medarbejdere med kommunikations-/projektlederkompetencer. Vi forestiller os, at opgaven kan løses med 10-15 timer om måneden. 

2030-panelet har afsat op til 1,8 mio. kroner årligt til sekretariatsbetjeningen. For andet halvår i 2023 er der afsat et beløb på ca. 1,125 mio. Kr. Der kan herudover indenfor 2030-panelets budget til strategiske aktiviteter evt. være mulighed for, at visse opgaver løses af 2030-panelets sekretariat mod ekstra betaling, hvilket kræver forudgående aftale med 2030-panelets formandskab og godkendelse af 2030-panelet (i forbindelse med godkendelse af det årlige budget).

Overgang mellem nuværende og nyt sekretariat

For at sikre en smidig og effektiv overgang til et nyt sekretariat midt i et regnskabsår, vil Globalt Fokus bistå et nyt sekretariat med at sikre overholdelse af alle budget-, regnskabs- og afrapporteringsforpligtelser som følger af den statslige bevilling fra den 1. juli 2023 og frem til tidspunktet for succesfuld regnskabsaflæggelse for budgetåret 2023 (formentlig marts/april 2024). 

Udvælgelseskriterier, proces og ramme for indkomne tilbud 

2030-panelet er enige om følgende kriterier for udvælgelsen af et nyt sekretariat: 

 1. Erfaring med professionel forvaltning af statslige midler 
 2. Erfaring med sekretariatsledelse og -betjening 
 3. Erfaring med projektledelse og kommunikation på SOME 
 4. Fagligt robust miljø med synergi til verdensmål

3-5 relevante organisationer inviteres til at give tilbud på at varetage sekretariatsopgaven for 2030-panelet. Organisationer, som er interesseret i at byde på opgaven, vil skulle indsende deres interessetilkendegivelse og gerne udarbejde en kort ansøgning på max 3 A4-sider senest den 14. maj 2023. Vi skal modtage den endelige ansøgning senest den 24. maj 2023. 

I den endelige ansøgning skal der redegøres for, hvordan opgaven tænkes løst og organiseret og hvordan ansøger lever op til de 4 kriterier. Den bydende skal endvidere redegøre for, hvordan opgaven kan løses indenfor den maksimale økonomiske ramme, herunder for principper for udbetaling, rapportering om leverede ydelser og transparens i eksempelvis dækningsbidrag.

På 2030-panelets møde i januar 2023, blev der nedsat et udvalg, som vurderer de indkomne tilbud på ny sekretariatsbetjening og laver en indstilling til 2030-panelets formelle godkendelse. 

Udvalget består af: 

 • Sara Krüger Falk, formand 2030-panelet (direktør, UN Global Compact, Danmark)  
 • Simon Kjær Hansen, næstformand 2030-panelet (Centerleder, Crown Princess Mary Center, Københavns Universitet) 
 • Jesper Nygård, medlem af 2030-panelet (administrerende direktør, Realdania) 
 • Louise Holck, medlem af 2030-panelet (administrerende direktør, Institut for Menneskerettigheder) 

Om 2030-panelet 

Panelet består af ca. 25 stærke profiler, der er udvalgt som repræsentanter for vigtige aktører i samfundet eller i kraft af deres personlige kapacitet, samt på baggrund af viden om implementering og opfyldelse af FN’s verdensmål – nationalt og globalt. Sara Krüger Falk, direktør i Global Compact Network, er valgt som formand og Simon Kjær Hansen, leder i Crown Princess Mary Center, er valgt som næstformand. 

2030-panelets arbejde er langsigtet og holistisk og målrettet at opnå verdensmålene inden 2030. Arbejdet foregår både fælles i panelet, i samarbejde med 2030-netværket og i tværsektorielle arbejdsgrupper. Panelet holder flere årlige møder, hvor det diskuteres og besluttes, hvilke initiativer, der er nødvendige for at opnå Verdensmålene, samt hvordan panelets ressourcer prioriteres bedst. Panelets arbejder er centreret om tre typer af indsatser; Viden og Monitorering, Debat og Handling. 

Yderligere information om 2030-panelet og dets arbejde kan findes på vores hjemmeside: https://www.2030-panelet.dk/.

Kontaktinformation 

Tilbuddet skal sendes til 2030-panelets koordinator Sarah Wolf på: sw@globaltfokus.dk.

For yderligere information og spørgsmål, bedes I henvende jer til: 

Back To Top