skip to Main Content

Panelets arbejde

2030-panelets arbejde er langsigtet og holistisk og målrettet at opnå verdensmålene inden 2030. Arbejdet foregår både fælles i panelet, i samarbejde med 2030-netværket og i tværsektorielle arbejdsgrupper. Panelet holder flere årlige møder, hvor det diskuteres og besluttes, hvilke initiativer, der er nødvendige for at opnå Verdensmålene, samt hvordan panelets ressourcer prioriteres bedst. Panelets arbejder er centreret om tre typer af indsatser; Viden og Monitorering, Debat og Handling.

 

Viden og monitorering

Halvvejs mod 2030: Er Danmarks Verdensmålssucces blevet en sovepude?

Panelet fokuserer på at tilvejebringe og formidle viden om Verdensmålene og arbejdet med dem og derved øge kendskabet til verdensmålene i Folketinget og i offentligheden. Panelet understøtter desuden monitoreringen af fremdriften i implementeringen. Derudover afholdes der løbende møder med 2030-netværket om specifikke emner, hvor panelet inspirerer og bidrager til netværkets arbejde.

Indsatsområdet Viden og Monitorering har udmøntet sig i verdens første åbne, nationale verdensmålsmålingsprojekt: Vores Mål-projekt. Det er lavet i samarbejde med Danmarks Statistik og havde til formål at udvikle en række indikatorer, der supplerer de eksisterende, globale indikatorer med henblik på at give et retvisende billede af, hvordan arbejdet mod verdensmålene går i Danmark. Derudover bidrager panelet med årlige rapporter om verdensmålene, der giver en status på verdensmålene i en dansk kontekst.

Debat

Panelet bidrager og kvalificerer også den parlamentariske og offentlige debat vedrørende verdensmålene. Panelet bidrager med fagligt funderede indlæg med perspektiveringer fra forskellige faglige udsigtspunkter og sektorer. Panelet udarbejder bl.a. faglige debatindlæg med bredt forankrede perspektiver på aktuelle problematikker og tendenser i samfundet.

Derudover arbejder panelet med at arrangere debatskabende events, hvor 2030-panelet, foruden selv at deltage og formidle viden, har fokus på at invitere relevante aktører med interessante perspektiver på verdensmålene til at medvirke. Panelets arrangerede aktiviteter finder blandt andet sted ved 2030-panelets årlige statuskonference, til Verdensmålsugen og på Folkemødet.

Handling

Panelet fokuserer ligeledes på at inspirere og stimulere beslutningstagere og andre relevante aktører til at handle på og forankre indsatser, der kan medvirke til at opnå verdensmålene. Panelet arbejder i tematiske, tværsektorielle arbejdsgrupper med at implementere og forankre viden om 2030-dagsordenen i væsentlige sektorer i det danske samfund – f.eks. i uddannelsessektoren.

Det kommer blandt andet til udtryk gennem panelets anbefalinger til relevant lovgivning og initiativer. Dette arbejde har blandt andet udmøntet sig i 2030-panelets anbefalinger til regeringens handlingsplan (2020) og Build Back Better – Anbefalinger til Danmarks Politiske Beslutningstagere (2020) og høringssvar til Handlingsplanen (2020).

Back To Top